ಪರ್ವತ್ತಮ್ಮನವರದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ … Video

ಪರ್ವತ್ತಮ್ಮನವರದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಮಾಡದ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ 205 ಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೂ ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು.

Posted by MetroSaga Kannada on Wednesday, 22 April 2020